ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dubá, okres Česká Lípa

Náš školní vzdělávací program navazuje na tradice české činné školy a pozitivní zkušenosti ze současného vzdělávacího programu Základní škola. Školní vzdělávací program naší školy byl vytvořen podle RVP ZV a jeho přílohy RVP ZV – LMP a je platný od 1. 9. 2007.

  • Zdůrazňuje činnostní ráz vyučování, pozitivní hodnocení a přiblížení teorie a praxe. předkládá jasné možnosti mezipředmětových vztahů, řadí poznatky do systému a dbá na návaznost učiva a jeho propojování.
  • Dává žákům příležitost podílet se na vlastním vzdělávání a vede je ke spolupráci.
  • Umožňuje žákům využívat své zkušenosti a praktické situace ze života mimo školu.
  • Vyžaduje provádění jednoduchých demonstrací a pokusů, které umožňují žákům přijímat učivo více smysly, rozumět a zvládnout probíranou látku jako základ k dalšímu učení.
  • Předpokládá přirozený rozvoj ekologického cítění a vede k chování šetrnému k životnímu prostředí.
  • Přibližuje tradice regionu.
  • Umožňuje realizaci diferencované a individualizované výuky pro všechny žáky.
  • Směřuje k poznávání zdraví jako významné životní hodnoty.
  • Vede k naplnění všech klíčových kompetencí.
Vzhledem k tomu, že škola je v oblasti, kde rodiče nemají možnost volby jiné školy, musí poskytovat vyvážené všeobecné vzdělání, přístupné všem dětem. Nelze se profilovat jednostranně, chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. Náš školní vzdělávací program předpokládá zavádění nových efektivních metod výuky, jako je skupinová práce, kooperativní učení, projektové vyučování. Tím vedeme žáky
k týmové práci,  schopnosti spolupracovat a vzájemnému respektu.Chápeme, že pro budoucí život v EU je nezbytně nutné posílit výuku jazyků a vést žákiy k využívání komunikačních a informačních technologií. Podporujeme tedy výuku na počítačích a jejich využívání.Vzhledem ke zvýšenému výskytu obezity v naší populaci se budeme zaměřovat na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na sportovní výchovu. V této oblasti jsme se již podíleli na mezinárodních i regionálních projektech.

Abychom žáky jen nevzdělávali, ale také vychovávali, budeme je vést k dodržování pravidel a učit je podobná pravidla vytvářet.

Stejnou péči chceme věnovat všem žákům; klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny je naší prioritou. Neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině. Volíme rozumnou integraci žáků se smyslovými, tělesnými i mentálními vadami a poruchami učení. Nebudeme preferovat a podporovat jen intelektuální nadání, ale budeme podporovat i žáky s jiným druhem nadání, například manuálním, estetickým, hudebním, pohybovým apod.

Vzdělávání žáků s lehkým a středním mentálním postižením a žáků smyslově postižených bude probíhat ve třídách formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Rozvrh hodin a týdenní časová dotace budou jako dosud zpracovávány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku. Smyslově postižený žák bude mít k dispozici asistenta.
Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a tělesným postižením bude probíhat formou individuálního vzdělávání.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dubá k nahlédnutí zde SVP ZS Duba SKOLA PRO ZIVOT , se všemi přílohami je pak k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.