Žákovská rada školy


Žákovská rada školy je samosprávný orgán žáků. Z každé třídy je v ní jeden zástupce, který má za úkol projednávat s ředitelkou vše, co žáky trápí.

Poprvé se sešla 1.10.2013.

V letošním školním roce pracuje ve složení:

Předseda: Nikola Haltmarová  -IX.třída
Místopředseda  Kristýna Zabilanská – IX. třída

Členové:

 

Třída Jména členů, zástupců

I.A

I.B

 Radek Habich, Jakub Hladký

Maya Salvét, Alena Tomsová, Jakub Janďourek

II.  Jan Janďourek, Barbora Malčíková
III.  Vojta Toman, Kateřina Bystrá
IV.  Matěj Šindelář, Kateřina Pokorná
V.  Daniel Heptner, Tereza Faková
VI.  Petr Gajdoš, Filip Jančák
VII.  Natálie Hromádková, Karel Sloup
VIII.  Petr Kohout,  Timotej Exner
IX.  Nikola Haltmarová, Kristýna Zabilanská

 

Žáci mají právo podílet se na řízení školy, připomínkovat , popřípadě podávat návrhy na změnu školního řádu, vnitřního chodu školy. Žáci by se měli naučit jednat s vrstevníky, vedoucími pracovníky, odpovědnosti za plnění přijatých úkolů, spolupráci, demokratickému myšlení.

STANOVY ŽÁKOVSKÉ RADY ŠKOLY :

Žákovská rada, dále jen ŽR, je skupinou volených zástupců tříd.

Každá třída má právo do 29.září příslušného roku zvolit dva zástupce do ŽR.

Člen ŽR se chová a mluví slušně, plní své povinnosti v ŽR , je dochvilný, pravidelně dochází na schůzky ŽR.

ŽR má vlastní internetové stránky a nástěnku, které jsou přístupné všem. Na nich informuje o svých akcích, cílech apod.

ŽR se schází jednou měsíčně, a to první úterý v měsíci o velké přestávce.

Předseda ŽR a jeho zástupce se schází 1x za 14 dní s vedením školy ke konzultacím daných problém??.

Kterýkoliv člen ŽR má právo přednést svůj návrh nebo návrh své třídy.

Jednání ŽR řídí předseda, popřípadě jeho zástupce. Oba jsou voleni koncem září na první schůzi.

Mluvčí ŽR seznamuje veřejnost s cíli a akcemi ŽR. Má na starosti internetové stránky a nástěnku.

Zapisovatel zapisuje průběh jednání, výsledky zveřejňuje na internetových stránkách a na nástěnce.

Tyto stanovy mohou být změněny pouze po souhlasu všech členů ŽR.

Tyto stanovy v daném znění platí od 01.09.2007.

Žákovská rada školy

 

Dne 01.10.2014 se poprvé sešli zástupci všech tříd na prvním shromáždění Žákovské rady školy. Na programu byly volby předsedy a jeho zástupců.

Předsedou se stal Bartoloměj Šolc a jeho zástupci jsou Nikola Haltmarová a Karel Mareš.