Pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. třídy 2024/2025

Klikněte na odkaz:

Výsledky zápisu do 1. třídy 2024-2025

 

 

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu

  1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zápisy do 1.tříd pro školní rok 2024/2025 proběhnou na ZŠ Dubá  11.4.2024 od 14.00-18.00

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná na Základní škole v Dubé.

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 je povinný pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018.

1.5 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2024./2025 bude otevřena 1 třída.

Kritéria pro přijímání žáků

Přednostně budou přijímáni žáci:

– S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

– Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

– sourozenec ve škole v době zápisu

– losování

 Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Žádost je možné podat buď elektronicky nebo písemně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

-otázky týkající se nástupu do 1. třídy (ŠD, obědy ve škole)

Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor

V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha).


KE STAŽENÍ: 

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis do 1. třídy 2023/2024

K zápisu dítěte do 1. třídy je nutné:

Rodný list dítěte, OP zákonných zástupců, vyplněný zápisový lístek, vyplněnou žádost o přijetí.

V případě, že zákonní zástupci žádají odklad školní docházky, přinesou vyplněnou žádost o odklad, doporučení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko-psychlologické poradny.

Vstup do základní školy představuje nejen pro dítě samotné, ale i pro celou rodinu velkou životní změnu.

„Jak se se vším nejlépe vypořádat? Jak to vše zvládnout? Je mé dítě již pro školu připravené?“

Tyto a jistě i další otázky vám pomohou zodpovědět právě tyto stránky….

Nahlédněte do materiálu MŠMT – do  Desatera pro rodiče dětí předškolního věku

 

Zápis žáků do I. třídy proběhne 13..4. 2023 od 13:00 – 18:00  hodin.

NOVÝ ELEKTRONICKÝ ZPŮSOB VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY