Historie

Kdy a kým byla založena první škola v Dubé se dnes již nedá zjistit, jisté je však, že se její počátky dají vysledovat již od 14. století. Podle tehdejších poměrů bylo její otevření především dokladem osvícené vrchnosti, českého rodu Berků, protože mnoho škol tehdy ještě neexistovalo. Škola se těšila značné úctě. Byla postavena v blízkosti farního kostela Nanebevzetí Pany Marie. Česká škola se udržela až do třicetileté války, pod správou rodu Berků. V roce 1621 bylo celé obrovské panství Berkům odňato a prodáno panu Adamovi, hraběti z Valdštejna a po zavraždění Albrechta z Valdštejna bylo přiděleno svobodnému pánu Richardu Waltrovi Butlerovi. Příliv nového obyvatelstva, především německého původu, se odrazil ve školství. V roce 1692 školní budova vyhořela, znovu byla postavena  roku 1726 dalším majitelem dubského panství Františkem Šporkem. Nebylo vyjímkou, že jednu třídu navštěvovalo i 70 žáků.

Ke stavbě měšťanské školy (čp. 113 v Dlouhé ulici) došlo po rozhodnutí městského zastupitelstva za starostování Josefa Franze, dne 13. 7. 1885. Se stavbou bylo započato 13. 3. 1887 a stavba byla zhruba dokončena již 2. 1. 1888 a téhož dne bylo započato vyučování. Zcela byla škola dokončena 15. 9. 1888. Náklad na stavbu dosáhl částky 30 tisíc zlatých.


foto z roku 1910

V roce 1896 byla v Dubé zřízena dívčí měšťanská škola a byla umístěna v upravených místnostech obecné školy (čp. 86 v Dlouhé ulici)


foto z roku 1900

Češi, žijící v Dubé před 1. světovou válkou a během ní, byli zcela závislí hospodářsky na Němcích. Svoje děti museli posílat do německé školy, protože až do roku 1919 v Dubé česká škola neexistovala. Od roku 1914, kdy vypukla 1. světová válka a kdy český živel na Dubsku byl vystaven zvýšenému teroru německého šovinismu, poklesl počet českých žáků ze 47 na 10. Po skončení války a po vyhlášení Českoslovenké republiky se jednání o založení české školy stále protahovala až do roku 1919, než město českou školu povolilo. Dne 16. 9. 1919 bylo tedy zahájeno vyučování v české škole, která byla bez lavic, bez tabule, bez pomůcek, s 53 dětmi, které nedovedly ani česky psát, ani číst, ani česky hovořit. A TAKOVÝ BYL ZAČÁTEK.

Ve statistice z roku 1930 se uvádí, že v Dubé byla česká obecná škola a česká mateřská škola, německá obecná škola, měšťanská a mateřská škola.

Události týkající se školy jsou po 2. světové válce již zachyceny v české kronice školy. Podle ní byla školní budova čp. 113 v Dlouhé ulici zajištěna pro měšťanskou školu, ale vyučování nemohlo být zahájeno, protože se do budovy nastěhovalo vojsko. V budově se začalo učit 3. 9. 1945. První český učitelský sbor tvořili mladí lidé ve věkovém rozmezí 22 – 33 let a prvním českým poválečným ředitelem byl Oldřich Horák. 9. 9. 1945 bylo ustanoveno rodičovské sdružení, jehož cílem bylo zřízení školního domova pro přespolní žáky v budově čp. 89. Rodičovské sdružení si vedlo svou vlastní kroniku, která je v současné době umístěna v archívu města Česká Lípa a je hodnocena jako velmi kvalitní. Měšťanská škola v Dubé se také může pochlubit, tím že byla první školou v pohraničí, kde byla zřízena závodní kuchyně a první v ČSR s internátem při škole.

V roce 1947 již byla zavedena diferenciace na třídy A – dobří žáci, B – slabí žáci, protože se začínaly hledat cesty, jak zlepšit prospěch žáků. V důsledku změněných politických poměrů v únoru 1948 byl zbaven funkce ředitele školy Oldřich Horák (pro své politické smýšlení). Ředitelem školy se stal odborný učitel František Pecina, člen KSČ. Od tohoto roku až do roku 1989 bylo členství v KSČ nutným předpokladem k výkonu funkce ředitele školy. Od 1. 9. 1960 je zavedena devátá třída, škola se přejmenovává na základní devítiletou školu – ZDŠ a žáci dostávají zadarmo učebnice podle hesla „Všem podle potřeb“. Od 23. 11. 1961 se provádí klasifikace žáků 2 krát ročně (dříve 4 krát ročně). V květnu 1964 studenti FAMU natočili dokument o práci výtvarného kroužku pod vedením Miroslava Kudrny. Od 1. 2. 1967 byly na škole zavedeny volné soboty jedenkrát za čtrnáct dní. V roce 1973 zavedl pan Josef Koza, učitel tělesné výchovy, tradici Běhu 17. listopadu, která se udržela dodnes. V roce 1985 byla zahájena výstavba nové tělocvičny. 2. 9. 1989 byla zprovozněna. Náklady na výstavbu tělocvičny dosáhly 6 milionů Kčs.

V osmdesátých a devadesátých letech se počet žáků v Dubé zvýšil natolik, že se vyučovalo na několika dalších místech mimo školu (například na poště, v pavilonu mateřské školy). Bylo nutné rozšířit budovu školy. Přístavba byla dokončena v roce 1996. V roce 2005 byla zrekonstruována stará část budovy školy. Od tohoto roku je vyučování soustředěno jen do této budovy. Roku 2003 založila Mgr. Jana Mašková školní ZOO. V září 2006 byly otevřeny při základní škole dvě praktické třídy.

 


Škola v roce 1927


Dnes

Ředitelé působící na Dubsku od roku 1945 do současnosti

typ školy jméno funkce období působnosti
Obecná škola Havlíček Jaroslav 1.učitel po osvobození 14.6.1945 -12.7.1945
Polák Břetislav správce školy 2.7.1945 – 11.7.1945
Šourková-Bayerová Marta řídící učitelka 11.7.1945 -25.2.1948
Národní škola Novák V. správce školy 25.2.1948-1.2.1949
Chalupníček Lubomír 1.2.1949 -30.6.1950
Kundratová Jarmila 1.9.1950 -31.8.1952
Hanzlík Jan 1.9.1952 – 1.9.1953

Měšťanská škola a dále následující :Střední škola, osmiletá střední škola, Základní devítiletá škola, Osmiletá základní škola, Devítiletá základní škola a současná Základní škola:

jméno funkce období působnosti
Horák Oldřich ředitel 16.8.1945 – 25.2.1948,zbaven funkce z politických důvodů
Pecina František ředitel 25.2.1948 – 24.5.1950
Tychrt Václav ředitel 24.5.1950 – 3.1970, onemocněl
Hanzlík Jan zastupující ředitel 3.1970 – 31.8.1970
Janoušková Věra ředitelka 1.9.1970 – 27.6.1977
Krajský Jan ředitel 1.9.1977 – 20.2.1978 , zemřel
Mertinová Miluše zastupující ředitelka 20.2.1978 – 31.8.1978
Hejl Josef ředitel 1.9.1978 – 31.8.1982
Máslík Jiří ředitel 1.9.1982 – 31.8.1983
Filipová Jaroslava ředitelka 1.9.1983 – 31.8.1989
Čech Petr ředitel 1.9.1989 – 31.8.1999
Mgr. Šepsová Zdeňka ředitelka 1.9.1999 – 4.11.2004, odvolána  z funkce
Mgr. Kopřivová Miluše zastupující ředitelka 5.11.2004 – 31.1.2005
Mgr. Vondráčková Alena ředitelka 1.2.2005 – 18.1.2007,odvolána z funkce
Mgr. Skalická           Jjindřiška ředitelka 25.1.2007 – 30.6. 2022
Mgr.Heringová              Jana ředitelka 1.7. 2022