Školní jídelna

AKTUALITY:

Podrobnosti provozu Školní jídelny při ZŠ Dubá

certifikát

Co rodiče nevědí o školním stravování:  http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1152

Řád-školní-jídelny-září 2022

Hodnocení ze SZU l

S platností od 1.1.2023 dochází k úpravě cen stravného ve Školní jídelně při ZŠ Dubá takto:

Ceny stravného:

 

věk,stav cena obědu
děti do 6 let

žáci 7-10 let

26,-Kč

28,-Kč

žáci 11- 14 let 30-Kč
žáci 15 let 32,-Kč
zaměstnanci ZŠ 38,-Kč
cizí strávníci (bez ziskové přirážky, na základě rozhodnutí MěÚ   Dubá) 72,-Kč
cizí strávníci – ostatní 82,-Kč

 

 

Uvedené ceny pro žáky platí pouze v době jejich přítomnosti ve škole. Ceny v době nepřítomnosti, např. o prázdninách, kdy je ŠJ v provozu jsou tyto:

 

věk,stav cena obědu
děti do 6 let 60,- Kč
žáci 7-10 let 62,-Kč
žáci 11- 14 let 64,- -Kč
žáci 15 let 66,-Kč
zaměstnanci 72,- Kč

 

Úhrada stravného:

Stravné je hrazeno formou předplatného, tj. vždy předem. Je možné platit v hotovosti v kanceláři ŠJ mezi 20. – 25. dnem v měsíci (v době od 7.30 do 8.30 hod. a od 11,00 do 11,30 hod) nebo prostřednictvím inkasa z účtů jednotlivých bank (po dohodě s vedoucí ŠJ). Po zaplacení stravného obdrží žáci čipy. Pokud nebude stravné uhrazeno v daném termínu, strávník nemá na oběd nárok.

Od 1.9.2008 je ve školní jídelně zaveden nový stravovací systém na čipy:

Cena čipu : 150,- Kč

Čip je majetkem žáka a používá ho celou školní docházku.

Po ukončení stravování se čipy nevykupují zpět. Čip je možno ve většině případů použít po odchodu na jinou školu.

Žák je povinen nosit čip denně, slouží ke kontrole jeho stravování.

Ztráta čipu:

Jídlo je vydáváno pouze po předložení čipu. V případě, že strávník čip zapomene, ohlásí tuto skutečnost vedoucí jídelny, která zařídí výdej obědu. V případě ztráty je strávník povinen zakoupit si nový čip.

 

Odhlašování obědů:

  1. nejpozději do 00:00 hod. 2 dny předem přes terminál nebo internet,
  2. SMS (605 190 578) do 12:00hod předchozího dne,
  3. e-mailem (jidelna@zsduba.cz) do 12:00hod předchozího dne.
  4. hromadné odhlašování celých tříd nebo skupin strávníků je třeba provádět nejpozději 2 dny předem.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné výši.

Informace ohledně obědů  na tel. čísle: 487883950, e-mail: jidelna@zsduba.cz

V případě nepřítomnosti strávníka (návštěva lékaře apod.) je možné neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosiče, na další dny je možno odebrat oběd, ovšem za plnou cenu. .Za neodhlášený oběd je povinen uhradit částku v plné výši.

Jídelní lístek:

Jídelní lístek je vyvěšován vždy 2 týdny předem na místech k tomu určených (nástěnka, internet). Strávníci si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel, která se volí týden předem.

Přihlašování :

V kanceláři vedoucí ŠJ. Přihláška ke stravování platí po celou dobu stravování.

Výdej obědů:

Výdej obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů od 11,00 – 11,30 hod.

Výdej obědů pro ostatní strávníky od 11,30 – 13,30 hod.

Žáci mají přístup do jídelny v době od 11,40 hod. do 13,45 hod., a to pouze za přítomnosti pedagogického dohledu v době po skončení vyučování či v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Povinnosti strávníků:

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a řídit se pokyny pedagoga, který má dohled, vedoucí školní jídelny nebo kuchařky či jiného pracovníka školy.

 

 

Školní jídelna při ZŠ Dubá

Školní jídelna s kapacitou 320 strávníků v současné době poskytuje stravování 300 strávníkům v šesti kategoriích .