Školní družina a školní klub

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Vedoucí: Zdeňka Krausová

Telefon: 487 833 955

Vedoucí družiny vybírá úplatu za ŠD i ŠK, rovněž má na starost zápisové lístky.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vychovatelky:

  1. odd. Lenka Treutnerová
  2. odd. Zdeňka Krausová
  3. odd. Bc.Aneta Kučerová

  

Provozní doba: 6:30 – 16:30 hod.

Cena: 200 Kč měsíčně, částka je splatná do 25., vždy na následující měsíc.

Zákonní zástupci žáka sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka písemně do zápisního lístku. Odchylky od docházky  sdělí rodiče vychovatelce (písemně nebo formou SMS).    Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do konce provozní doby ŠD, pokusí se vychovatelka telefonicky oslovit všechny kontakty uvedené v zápisovém lístku, pokud se kontakt nezdaří, informuje ředitelku školy, která situaci vyhodnotí a navrhne další postup. Činnost ŠD probíhá v místnostech ŠD, počítačové učebny, tělocvičny a v prostorách školního hřiště a hřiště u autobusového nádraží. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků na jednoho pedagogického pracovníka. O zařazení či vyloučení žáka z družiny rozhoduje ředitelka školy. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD podle zájmu rodičů. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.

ŠKOLNÍ KLUB   

Vychovatelky:

Alena Adámková

Provozní doba: 6:30 – 14:15 hod.

(je přizpůsobena aktuálnímu rozvrhu odpoledního vyučování)

Cena: 200 Kč/ čtvrtletí, částka je splatná vždy do 25. v měsíci na nastávající čtvrtletí.

Žáci přicházejí a odcházejí ze ŠK sami.

Činnost ŠK probíhá v prostorách ŠK, v počítačové učebně a na školním hřišti.

                                                                                                                       

 

 

 

NOVÝ ELEKTRONICKÝ ZPŮSOB VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY