Žákovská rada školy


Žákovská rada školy je samosprávný orgán žáků. Z každé třídy je v ní jeden zástupce, který má za úkol projednávat s ředitelkou vše, co žáky zajímá.

Poprvé se sešla 1.10.2013.

Žáci mají právo podílet se na řízení školy, připomínkovat , popřípadě podávat návrhy na změnu školního řádu, vnitřního chodu školy. Žáci by se měli naučit jednat s vrstevníky, vedoucími pracovníky, odpovědnosti za plnění přijatých úkolů, spolupráci, demokratickému myšlení.

STANOVY ŽÁKOVSKÉ RADY ŠKOLY :

Žákovská rada, dále jen ŽR, je skupinou volených zástupců tříd.

Každá třída má právo do 29.září příslušného roku zvolit dva zástupce do ŽR.

Člen ŽR se chová a mluví slušně, plní své povinnosti v ŽR , je dochvilný, pravidelně dochází na schůzky ŽR.

ŽR se schází jednou měsíčně,

Předseda ŽR a jeho zástupce se schází 1x za 14 dní s vedením školy ke konzultacím daných problém..

Kterýkoliv člen ŽR má právo přednést svůj návrh nebo návrh své třídy.

Jednání ŽR řídí předseda, popřípadě jeho zástupce. Oba jsou voleni koncem září na první schůzi.

Tyto stanovy mohou být změněny pouze po souhlasu všech členů ŽR.

Tyto stanovy v daném znění platí od 01.09.2007.